Український неврологічний журнал

Спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання, публікує результати оригінальних
та експериментальних досліджень, висвітлює перспективні діагностики неврологічних захворювань,
сучасні медикаментозні та нейро-хірургічні методи лікування хворих

Заснований у 2006 році

-

Головний редактор
Володимир Степанович Мельник,
д. мед. н., проф., професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

Засновники видання
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13471-2355ПР від 09.11.2007 р.

Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»

Мова видання: українська, англійська, російська

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук
Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").

Видання зареєстроване у міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах
Index Copernicus, Google Scholar, Science Index, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor,
Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова»
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статті, опубліковані в «Українському неврологічному журналі», отримують DOI —
ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік

ISSN: 1998-4235 (Print), 2522-1183 (Online)

DOI: 10.30978/UNJ

Сайт: ukrneuroj.com.ua

-

Редакційна рада

Соколова Л. І. (Голова редакційної ради)
д. мед. н., проф., завідувач кафедри неврології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Лисенюк В. П.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри неврології та реабілітаційної медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Напрєєнко О. К.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри психіатрії та наркології Національного медичного університету імені  О. О. Богомольця, Київ, Україна

Цимбалюк В. І.
д. мед. н., проф., академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені  О. О. Богомольця, Київ, Україна

Черенько Т. М.
д. мед. н., проф., провідний невролог-експерт ТОВ «Клініка Верум Експерт», Київ, Україна

-

Редакційна колегія

Бачинська Н. Ю.
д. мед. н., проф., завідувач відділу вікової фізіології та патології нервової системи ДУ “Інститут геронтології  імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України”, Київ, Україна

Боброва В. І.
д. мед. н., професор  кафедри медицини невідкладних станів Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна

Григорова І. А.
д .мед. н., проф., завідувач кафедри неврології №1 Харківського національного медичного університету, Харків, Україна  

Дзюба О. М.
д. мед. н., проф., заступник директора з наукової роботи ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я», Київ, Україна

Карабань І. М.
д. мед. н., проф., завідувач відділу клінічної фізіології і патології екстрапірамідної нервової системи ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ, Україна

Козьолкін О. А.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри нервових хвороб Запорізького державного медичного університету, Запоріжжя, Україна

Кузнєцов В. В.
д. мед. н., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» , Київ, Україна

Лісяний М. І.
д. мед. н., проф., чл.-кор. НАМНУ, завідувач відділу нейроімунології ДУ «Інститут нейрохірургії НАМНУ», Київ, Україна

Московко С. П.
д. мед. н. проф.,  завідувач кафедри нервових хвороб Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна

Негрич Т. І.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри неврології Львівського національного медичного університету, Львів, Україна

Скибо Г. Г.
д. мед. н., проф., завідувач відділу цитології  Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, Київ, Україна

Ткаченко О. В.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри неврології №2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна

Шкробот С. І.
д. мед. н. проф., завідувач кафедри неврології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського», Тернопіль. Україна

Caso V.
MD, PhD. by specialty Neurology, Professor University of Perugia, Hospital Santa Maria Della Misericordia, Stroke Unit, Perugia, Italy

Lisnic V.
MD, PhD. by specialty Neurology, Professor, State University of Medicine and Pharmaceutics „Nicolae Testemiţanu", Department of Neurology, Republic of Moldova

Trinka E.
MD, MSc, FRCP by specialty Neurology, Professor, Chair of the Department of Neurology and Medical Vicedirector of the Christian Doppler University, Salzburg, Austria

Антоненко К. В.
к. мед. н., доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця», Київ, Україна


--