DOI: https://doi.org/10.30978/UNZ201825

Діагностичні проблеми нейробореліозу

T. I. Illyash

Анотація


Значне зростання захворюваності на хворобу Лайма в Україні останніми роками зумовлює актуальність цієї проблеми. Проаналізовано труднощі клінічної та лабораторної діагностики раннього і пізнього нейробореліозу. Висвітлено основні клінічні відмінності ураження нервової системи бореліозної етіології від подібних неврологічних синдромів іншого генезу.


Ключові слова


хвороба Лайма; діагностика нейробореліозу; протибореліозні антитіла

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranova NS. Porazheniye nervnoy sistemy pri Laym-borrelioze. Avtoref. dis. d-ra med. nauk. M. 2013:46 (Russian).

Boletska TO, Chemych MD. Epidemiolohichna sytuatsiia z Laim-boreliozu v Sumskii oblasti. Infektsiini khvoroby. 2014;3 (77):82-87 (Ukrainian).

Bondarenko AV, Mohylenets OI, Katsapov DV. Laboratorna diahnostyka iksodovoho klishchovoho boreliozu.. Mat Vseukr naukovo-prakt konf «Infektsiini khvoroby v praktytsi likaria-internista: suchasni aspekty», 15-16 chervnia 2016 r, Sumy, 2016:23-25 (Ukrainian).

Zadorozhna VI, Rudenko AO, Klius V.Iu. Laim-borelioz — osoblyvo nebezpechna infektsiia. Zahrozy ta ryzyky.. Veterynarna medytsyna. 2017;103:30-32 (Ukrainian).

Zvereva NN, Shakaryan AK, Sayfullin RF. i dr. Sovremennoye sostoyaniye problemy iksodovogo kleshchevogo borrelioza (bolezni Layma) u detey.. Detskiye infektsii. 2017;16(1):27-31. doi: 10. 22627 / 2072-8107-2017-16-1-27-31 (Russian).

Zinchuk OM. Aktualni pytannia kliniky, diahnostyky ta likuvannia neiroboreliozu.. Infektsiini khvoroby. 2004;1:59-64 (Ukrainian).

Ilina NS, Lesnyak OM, Volkova LI. i dr. Chastota Laym-borrelioza i diagnostika titrov antitel k Borrelia burdorferi u bolnykh s nevrologicheskimi zabolevaniyami v endemichnom rayone Rossii. Klinicheskaya meditsina. 1996;4:39-42 (Russian).

Kozko VN, Bondarenko AV, Krasnov MI, Gramatyuk SN. Iksodovyye kleshchevyye borreliozy (klinika. diagnostika. lecheniye). Kharkov: Izd-vo KhGMU, 2005:99 (Russian).

Kopcha VS, Korodiuk VI, Radenka LV, Kadibets O.Ia. Perypetii diahnostyky neiroboreliozu.. Infektsiini khvoroby. 2018;1 (91):63-67 (Ukrainian).

Lipov AV, Tovmasyan VE, Koroy PV. Bolezn Layma: obzor literatury i klinicheskiy sluchay.. Vestnik molodogo uchenogo. 2017;2 (17):39-47 (Russian).

Lobzin Yu.V., Rakhmanova AG, Antonov VS. i dr. Epidemiologiya. etiologiya. klinika. diagnostika. lecheniye i profilaktika kleshchevykh borreliozov: rekomendatsii dlya vrachey. SPb, 2000:52 (Russian).

Melenko SR. Perevahy reaktsii imunnoho blotu pry Laim-boreliozi.. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia. 2016;15, № 3 (57):76-79 (Ukrainian).

Spirin NN, Baranova NS, Stepanov IO. i dr. Differentsialnaya diagnostika rasseyannogo skleroza i khronicheskogo borrelioznogo entsefalomiyelita.. Nervnyye bolezni. 2013;4:41-46 (Russian).

Spirin NN, Baranova NS, Fadeєva OA. i dr. Differentsialnaya diagnostika pozdnikh form neyroborrelioza s porazheniyem tsentralnoy nervnoy sistemy.. Zhurn nevrol i psikhiatrii imeni S SKorsakova Spetsvyp. 2012;9:34-39 (Russian).

Timofeyeva EV, Drakina SA, Orlova SV. Laboratornaya diagnostika Laym-borrelioza na sovremennom etape.. Meditsinskiye novosti. 2012;12:9-14 (Russian).

Truskavetska I.Ia. Epidemiolohichni osoblyvosti pry ukusi iksodovykh klishchiv (ixodidae). Molodyi vchenyi. 2017;9.1 (49.1):171-174 (Ukrainian).

Fadeyeva OA. Diagnosticheskiye priznaki RS i khronicheskogo borrelioznogo entsefalomiyelita. Avtoref. dis. kand med. nauk. GOUVPO Iv. GMA. 2011:24 (Russian).

Back T, Grünig S, Winter J et al. Neuboreliosis — associated cerebral vasculitis: long-term outcome and health-related quality of life. J Neurol. 2013;260(6):1569-1575. doi: 10. 1007/s00415-013-6831-4.

Biesiada G, Czepiel J, Lesniak MR et al. Lyme diasease: review. Arches Medical Science. 2012;N 8 (6):978-982.

Centers for Diasease Control and Prevention. Recommendation for test performance and interpretation from the Second national Conference of Serologic Diagnosis of Lyme Diasease. MMWR (Morbid. Mortal. Wkl. Rep). 1995;44:590-591.

Garkowski A, Zajkowska J, Zajkowska A et al. Cerebrovascular manifestation of Lyme neuroborreliosis — A systematic review of published cases. Front Neurol. 2017;8:146. doi:10.3389/fneur.2017.00146.

Halperin JJ. Lyme disease: a multisistem infection that affects the nervous system. Continuum. 2012;N 43:1338-1350.

Heller J, Holzer G, Schimrigk K. Immunological differentiation between neuroborreliosis and multiple sclerosis. J Neurol. 1990;237:465-470.

Logigian EL, Kaplan RF, Steere AC. Chronic neurologic manifestations of Lyme disease. N Engl J Med. 1990;323:1438-1444.

Mygland A, Ljøstad U, Fingerle V et al. European Federation of Neurological Societies. EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis. Eur J Neurol. 2010;17(1):8-16, e1-4. doi: 10.1111/j.1468-1331.2009.02862.x.
© Український неврологічний журнал, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020