Реабілітаційні заходи у хворих з мозковим півкульним ішемічним інсультом у ранній відновний період

S. O. Medvedkova

Анотація


Мета — удосконалити лікувально­реабілітаційні заходи у хворих, які перенесли мозковий півкульний ішемічний інсульт, шляхом розподілу їх на клініко­реабілітаційні групи з використанням сучасних шкал для диференційованого підходу до відновного лікування.

Матеріали і методи. Проведено комплексне дослідження з використанням шкали NIHSS, індексу Бартел (ІБ), модифікованої шкали Ренкіна (МШР) на 10, 30, 90 і 180-ту добу захворювання та комп’ютерної томографії головного мозку, а також реабілітаційне лікування 375 хворих (270 чоловіків та 105 жінок, середній вік — (58,36 ± 0,42) року), які перенесли мозковий півкульний ішемічний інсульт та перебували у ранньому відновному періоді захворювання. Пацієнтів розподілили на чотири групи. У першу групу залучено 127 (33,9 %) хворих з легким ступенем післяінсультних розладів (NIHSS ≤ 7 балів, ІБ > 75 балів, МШР — 1 — 2 бали) без супутньої соматичної патології, у другу — 157 (41,9 %) хворих з легким ступенем післяінсультних розладів (NIHSS ≤ 7 балів, ІБ > 75 балів, МШР — 1 — 2 бали) та супутньою соматичною патологією, у третю групу — 47 (12,5 %) хворих з помірними та вираженими післяінсультними розладами (NIHSS > 7 балів, 45 < BI < 75 балів, МШР — 3 — 4 бали) без супутньої соматичної патології, у четверту групу — 44 (11,7 %) хворих з помірними та вираженими післяінсультними розладами (NIHSS > 7 балів, 45 < BI < 75 балів, МШР — 3 — 4 бали) і супутньою соматичною патологією.

Результати. У першій групі сприятливий наслідок спостерігали у 113 (89,0 %) пацієнтів, відносно сприятливий — у 14 (11,0 %), у другій групі — відповідно у 136 (87,2 %) та 20 (12,8 %), у третій групі — у 15 (31,9 %) і 32 (68,1 %), у четвертій групі — у 13 (29,5 %) та 31 (70,5 %).

Висновки. Розподіл хворих, які перенесли мозковий півкульний ішемічний інсульт, у ранній відновний період на клініко­реабілітаційні групи з використанням сучасних шкал дає змогу прогнозувати його наслідок, проводити програму соціальної, побутової і трудової адаптації хворих, впроваджувати сучасні патогенетично обґрунтовані лікувальні та реабілітаційні комплекси з диференційованим використанням методів і способів, які поліпшують результати лікування.

 


Ключові слова


ішемічний інсульт; клініко-реабілітаційні групи; комплексні реабілітаційні заходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Волошин ПВ, Марут НО. Основні напрямки наукових розробок в неврології, психіатрії та наркології в Україні. Укр вісн психоневрол. 2017;25, вип. 1 (90):10-18.

Дзяк ЛА, Зозуля ОА, Клигуненко ЕН, Кущ ЕА. Новые возможности мультимодальной фармакотерапии острого периода ишемического инсульта. Міжнар неврол журн. 2015;5:39-44.

Зозуля ІС, Зозуля АІ, Волосовець АО. Деякі напрямки поліпшення надання медичної допомоги при мозковому інсульті. Укр вісн психоневрол. 2017;25, вип. 1:84-85.

Мищенко ТС. Эпидемиология цереброваскулярных заболеваний и организация помощи больным с мозговым инсультом в Украине. Укр вісн психоневрол. 2017;25, вип. 1 (90):22-24.

Руководство по реабилитации больных с двигательными нарушениями. Т. 2 / Под ред. А. Н. Беловой, О. Н. Щепетовой. М.: Антидор, 1999:160-173.

Соколова ЛІ, Довбонос ТА, Шандюк ВЮ. Застосування сульфату магнію при ішемічному інсульті. Укр неврол журн. 2015;4:91-97.

Таважнянская ЕЛ, Лапшина ИА, Соловьева ЕТ. Препарат мельдоний у пациентов с ишемическим инсультом в раннем восстановительным периоде. Міжнар неврол журн. 2017;6 (92):47-50.

Caso V, van der Worp HB, Fischer U. European Stroke Organizational Report. Stroke. 2017;13. doi: 10.1161/STROKEAHA.117.016050.

Harriso J, Sutton C, Tishkovskaya S et al. Repetitive Task Training for Improving Functional Ability After Stroke: A Major Update of a Cochrane Review. Stroke. 2017;48. P. e102—e103. doi: 10.1161/STROKEAHA.117.016503

Lahiff-Jenkins C. We invite you to comment: The WSO Stroke­Research Committee research recommendations relevant to

the WSOmission for stroke treatment, prevention and recovery. World StrokeOrganization Blogspot [web page]. 2014. Available

at: http://worldstrokeorganization.blogspot.com.au/2014/12/we-invite-you-to-comment-wso-stroke.html (accessed December 2014).
© Український неврологічний журнал, 2018
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2018