Оптимізація лікувальних заходів у хворих з повторним мозковим півкульним ішемічним інсультом у гострий період захворювання

L. V. Novikova

Анотація


Мета — оптимізувати лікувальні заходи у пацієнтів з повторним мозковим півкульним ішемічним інсультом (ПМПІІ) шляхом порівняння ефективності мононейропротекторної, комбінованої нейропротекторної, нейрометаболічної та базисної терапії в динаміці гострого періоду захворювання.

Матеріали і методи. Проведено відкрите порівняльне когортне проспективне дослідження за участю 86 хворих віком від 50 до 80 років з ПМПІІ. Усіх пацієнтів було рандомізовано за статтю, віком, підтипом інсульту, вогнищем ураження і супутньою патологією. У першій групі (n = 41) пацієнти отримували додатково до базисної терапії цитиколін, у другій групі (n = 26) — комбінацію препаратів цитиколін і Актовегін, у третій (n = 19) — лише базисну терапію (антиагреганти, антигіпертензивні препарати, антикоагулянти, ліпідознижувальні препарати, симптоматичну терапію за показаннями). У 1-шу і на 13-ту добу гострого періоду ПМПІІ у всіх пацієнтів проводили детальне вивчення клініко-неврологічного статусу з оцінкою ступеня тяжкості інсульту за шкалою інсульту NIH (National Institutes of Health) та когнітивного профілю за допомогою шкал MMSE (Mini-Mental State Examination), MoCA (Montreal Cognitive Assessment) і FAB (Frontal Assessment Battery). На 21-шу добу оцінювали ступінь інвалідизації за модифікованою шкалою Ренкіна.

Результати. У пацієнтів 2-ї групи зафіксовано статистично значущу різницю середнього сумарного бала за шкалою інсульту NIH, за шкалами МоСА і ММSE порівняно з пацієнтами 1-ї та 3-ї груп. Середній бал за модифікованою шкалою Ренкіна у пацієнтів 2-ї групи становив 2,27 ± 0,15, що відповідало сприятливому функціональному наслідку гострого періоду захворювання.

Висновки. Комбінована дія препаратів цитиколін і Актовегін сприяла активнішому регресу неврологічного та когнітивного дефіциту і поліпшенню клініко­соціального наслідку гострого періоду захворювання та довела свою перевагу перед мононейропротекторною і базисною терапією.

 


Ключові слова


ішемічний інсульт; гострий період; комбінована нейропротекторна і нейрометаболічна терапія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Зінченко ОМ, Голубчиков МВ, Міщенко ТС. Стан неврологічної служби України в 2014 році: статистично-аналітичний довідник. Харків, 2015:24.

Мищенко ТС. Эпидемиология цереброваскулярных заболеваний и организация помощи больным с мозговым инсультом в Украине. Укр вісн психоневрол. 2017;25, № 1 (90):22-24.

Álvarez-Sabín J, Román G. The role of citicoline in neuroprotection and neurorepair in ischemic stroke. Brain Sci. 2013;N 3:1395-1414.

Buchmayer F, Pleiner J, Elmlinger MW et al. Actovegin®: a biological drug for more than 5 decades. Wien Med Wochenschr. 2011;161:80-88.

Bustamante A, Giralt D et al. Citicoline in pre-clinical animal models of stroke: A meta-analysis shows the optimal neuroprotective profile and the missing steps for jumping into a stroke clinical trial. J Neurochem. 2012;N 123:217-225.

Elmlinger M, Kriebel M, Ziegler D. Neuroprotective and anti-oxidative effects of the hemodialysate actovegin on primary rat neurons in vitro. Neuromolecular Med. 2011;N 13 (4):266-274.

Elmlinger MW, Kriebel M, Ziegler D. Neuroprotective and anti-oxidative effects of the hemodialysate Actovegin on primary rat neurons in vitro. Neuromolecular Med. 2011;13:266-274.

García-Cobos R, Frank-Garcia A et al. Citicoline, use in cognitive decline: Vascular and degenerative. J Neurol Sci. 2010;299:188-192.

GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016;388:1459-1544.

Guekht A, Skoog I, Korczyn AD et al. A randomised, double-blind, placebo-controlled trial of actovegin in patients with post-stroke cognitive impairment: ARTEMIDA Study Design. J Dement Geriatr Cogn Dis Extra. 2013;N14:459-467.

Secades JJ. Citicoline: pharmacological and clinical review. Rev Neurol. 2011;N 52. Р. S1-S62.

Secades JJ, Alvarez-Sabín J, Castillo J et al. Citicoline for acute ischemic stroke: A systematic review and formal meta-analysis of randomized, double-blind, and placebo-controlled trials. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016;25(8):1984-1996.

Skoog I, Korczyn AD, Guekht A. Neuroprotection in vascular dementia: a future path. J Neurol Sci. 2012;322:232-236.
© Український неврологічний журнал, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019